Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất, Nhân Sự Ngành Nhà Hàng – Khách Sạn Cần Biết

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận mang tính pháp lý về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động trong mối quan hệ lao động. Nghekhachsan.com xin chia sẻ mẫu hợp đồng lao động mới nhất dành cho nhân sự ngành nhà hàng – khách sạn để nhân viên nhân sự tham khảo và áp dụng!

Một Hợp đồng lao động (HĐLĐ) chuẩn bao gồm những nội dung gì?

– Những thông tin cơ bản về người sử dụng lao động và người lao động, gồm:

 • Tên, địa chỉ doanh nghiệp
 • Họ tên, chức vụ, thông tin cá nhân của người đại diện doanh nghiệp ký kết HĐLĐ
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp) của người lao động
 • Số sổ lao động (ngày cấp, nơi cấp) của người lao động (nếu có)

– Thời hạn và công việc hợp đồng, gồm: 

 • Loại hợp đồng (thời hạn cụ thể)
 • Địa điểm làm việc
 • Chức danh, chức vụ (nếu có)
 • Công việc đảm nhận

– Chế độ làm việc

– Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người lao động

– Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người sử dụng lao động

– Điều khoản thi hành

– Chấm dứt hợp đồng

– Hai bên ký và ghi rõ họ tên

Hình ảnh có liên quan

Mẫu Hợp đồng lao động mới nhất năm 2020

(Tên đơn vị)                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Số: ………                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Tỉnh/ Thành phố), Ngày… Tháng… Năm….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là:

– Ông/ Bà: …………………………………………………… Quốc tịch: …………………….

– Đại diện cho: .……………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ..……………………………………………………………………………………………

– ​Điện thoại: ..………………………………………………………………………………………….

Và một bên là:

– Ông/ Bà: …………………………………………………………Quốc tịch: ………………….

– Sinh ngày: ………………………………. Tại: ..…………………………………………

– Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: .………………………………………………………………………………….

– Số CMND: ……………………. Cấp ngày: ..……………….. Tại: ………………………….

– Số sổ lao động (nếu có): ………………. Cấp ngày: …………… Tại: ..……………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau đây:

♦ Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông/ Bà:…………………..…………………………………………………………………………….

– Làm việc theo loại hợp đồng: ………………………………………………………………………

– Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm….

– Thử việc từ ngày… tháng… năm đến ngày… tháng… năm…

– Địa điểm làm việc: ………………………………….……………………………………..

– Chức danh chuyên môn:………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………..

​- Công việc đảm nhận: ..……………………………………………………………………………………

♦ Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc: ..……………………………………………………………………………………….

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

♦ Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người lao động

 1. Nghĩa vụ

– Trong công việc, ông/ bà: …………………………………chịu sự điều hành trực tiếp của ông/ bà: ………………………………….. là (chức vụ) ………………………………………….

– Hoàn thành những công việc theo cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị, kỷ luật – an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

– Bồi thường vi phạm và vật chất: …..……………………………………………………….

 1. Quyền hạn

Người lao động có quyền đề xuất thay đổi, tạm hoãn, khiếu nại, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

 1. Quyền lợi

– Mức lương cơ bản: ………………………………………………………………………………………………

– Hình thức trả lương: ……………………………………………………………………………………………..

– Phụ cấp gồm: ……………………………………………………………………………………………………….

– Được trả lương vào các ngày:………………………………………………………………. hàng tháng.

– Tiền thưởng: ………………………………………………………………………………………………………..

– Chế độ nâng lương: ……………………………………………………………………………………………..

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm: …………………………………………………………………….

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): …………………………………………..

– Chế độ bảo hiểm: …………………………………………………………………………………………………

– Chế độ đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………

– Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………………………………………..

– Những thỏa thuận khác: ………………………………………………………………………………………..

♦ Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ

– Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động với người lao động.

– Thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

 1. Quyền hạn 

– Điều hành, hướng dẫn người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

♦ Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về quan hệ lao động không được thỏa thuận trong hợp đồng này thì căn cứ theo quy định thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật lao động hiện hành.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, người lao động giữ 01 bản và đơn vị sử dụng lao động giữ 01 bản.

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ………. tháng ………. năm …………

– Nếu hai bên có ký kết phụ lục thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị tương đương như nội dung của bản hợp đồng lao động này.

– Hợp đồng này được ký kết tại …………………………… vào ngày ……… tháng …. năm ……….

♦ Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

1. Trường hợp hết hạn hợp đồng: tiếp tục hoặc không tiếp tục làm việc

2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: 2 bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

3. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: phải thông báo trước với các bên, quy định các khoản bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

    Người lao động                                                                        Người sử dụng lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                        (Ký tên, đóng dấu)